Iskola Előkészítő

A mai általános iskolák, különösen, amelyek kéttannyelvű osztályokat működtetnek, komoly követelményeket állítanak a gyerekek elé.

Az iskola előkészítő csoport legfontosabb feladata, hogy felkészítse őket a zökkenőmentes iskolakezdésre, kiemelten foglalkozzon azokkal a területekkel, amelyek az első osztályban a leghangsúlyosabbak.

Az olvasás, írás és számolás későbbi tanulását játékos, a gyerekek életkorának megfelelő módszerekkel készítjük elő. Az idegen nyelvi nevelés mellett nagy gondot fordítunk az anyanyelvi nevelésre is. Nagyon fontosnak tartjuk a feladattudat, a feladattartás és a koncentrációs képesség fejlesztését is, mely az iskolaérettség előfeltétele.
Nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek képességeinek, egyéni fejlettségének megfigyelésére, mérésére, hogy megfelelő fejlesztésben részesülhessenek, lemaradás esetén időben segítséget kaphassanak. Amellett, hogy pedagógusaink folyamatosan megfigyelik a gyermekek fejlődését, erről feljegyzéseket is készítenek, és a szülőket is tájékoztatják, külső szakemberek is bekapcsolódnak ebbe a munkába. Nagycsoportban óvodánk logopédusa is felméri a gyerekeket. Az első szűrés során szakemberünk a diszlexiára utaló tüneteket is vizsgálja, valamint minden gyerek DIFER mérésen is részt vesz. Logopédusunk a beszédhangok korrekcióján kívül grafomotoros valamint figyelem, emlékezet, feladatértést fejlesztő foglalkozásokat is tart azoknak a gyerekeknek, akiknek erre szükségük van.
Iskolába való beiratkozás előtt óvodánk pszichológusával együtt az óvodapedagógusok márik fel a gyermekek iskola-érettségi szintjét.

Az iskola előkészítő foglalkozások feladatai

A tudatos tervező és szervező munka által célunk, hogy minden gyermek megfeleljen az iskolai alkalmasság szempontjából (szocializáció, testi és mentális fejlettség).

Ennek megvalósítása érdekében a következők a feladataink:

 • Megalapozni és fejleszteni azokat az alapvető szokásokat, viselkedési formákat, amelyek az iskolai közösségbe való beilleszkedés feltételei,
 • Fejleszteni a tanuláshoz, eredményes iskolai teljesítményhez szükséges jártasságok, készségek, képességek és akarati tulajdonságok rendszerét.

Ezek alapján részletes fejlesztési tervet készítünk, s délutánonként differenciáltan, kisebb csoportokban vagy egyénileg végezzük a képességfejlesztést.

A pszichomotorium fejlesztése az iskola előkésztítő foglalkozásokon

Számos megfigyelés alapján a tapasztalat azt mutatta meg, hogy sok gyermek jobban tudna fejlődni akkor, ha az iskoláskor előtti időben elsajátította volna azokat a képességeket, amelyek megkönnyítik számára a későbbi iskolai tanulást.

A legtöbb iskolai nehézséggel küzdő gyermeknél a probléma okát nem annak az osztálynak a tananyagában találhatjuk meg, amelybe jár, hanem a korábbi alapok hiányában. Ahhoz, hogy megtanuljon a gyermek számolni, olvasni és írni olyan szerzett tulajdonságokkal, olyan mozgáskészséggel, olyan viselkedéssel kell rendelkeznie, melyek az iskolai munkánál szükséges finommotorikát, téri orientációt stb. erősítik.

Éppen ezért jobban elő (fel) kell készíteni a gyermekeket - ami persze nem előretanulást, az iskolai tananyag begyakorlását jelenti - játékos készségfejlesztéssel, melyre később az iskolai munka, tanulás épülhetne.

A fejlesztésben a fokozatosság érvényesül, mely a kisgyermeki fejlődés valódi sorrendje szerint épül fel, a fejlődési fokozatokat figyelembe véve: az éntudat kialakításából indul ki.

A játékos készségfejlesztés részei (többek között):

 • általános motorika, nagymozgás fejlesztése
 • ritmus fejlesztése
 • finommozgás fejlesztése
 • testséma fejlesztése
 • lateralitás fejlesztése
 • téri orientáció fejlesztése
 • időbeli tájékozódás fejlesztése
 • vizuális észlelés és emlékezet fejlesztése
 • hallási észlelés és emlékezet, diszkrimináció fejlesztése
 • figyelem, gondolkodás fejlesztése
 • szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése

Minden tavév októberében beiskolázási szülői értekezletet tartunk, melynek során az érintett gyermekek szüleivel megbeszéljük, hogy melyik iskolába szeretnének tovább menni. Azoknak, akik esetleg még bizonytalanok az iskola választásban, igyekszünk minél több tanáccsal szolgálni a már elballagott diákjainktól begyűjtött visszajelzések, tapasztalatok alapján.