Angol Nyelvi Programunk

Óvodánkban a „mindennapi tevékenységekbe ágyazott” nyelvi nevelés elve érvényesül. Ennek lényege, hogy a gyerekek életszerű helyzetekben ismerkednek meg az idegen nyelvvel, hasonlóan ahhoz, ahogy azt az anyanyelvükkel tették, illetve teszik.

A fogékony életszakasznak is nevezett óvodás korban a gyermekek bizonyos ismereteket, készségeket, jártasságokat hatékonyabban sajátítanak el, mint más életszakaszokban. Kihasználva az életkori sajátosságból adódó beszédfejlődés legintenzívebb szakaszát, a kisgyermekkorban megkezdett idegen nyelv tanulása nagymértékben a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül.

Mivel ebben az életkorban az anyanyelv elsajátítása még nem zárult le véglegesen, a gyermek mindazt a könnyedséget és magától értetődöttséget, amivel anyanyelvi kompetenciái fejlesztésén munkálkodik, átviszi az idegen nyelvre is. Később aztán, amikor az anyanyelvi oktatás keretében egyre tudatosabban foglalkozik a nyelvvel, ezt a tudatosságot felhasználja az idegen nyelv elsajátítására, ami visszahat az anyanyelv elsajátításának folyamatára. Így a két nyelv, az anyanyelv és az idegen nyelv elsajátítása állandó kölcsönhatásban, egymást gazdagítva történik.

Nevelési programunkban intenzív hangsúlyt kap az angol nyelv megismertetése, megszerettetése, társalgás centrikus alapszókincs és az általános beszédpanelek elsajátítása, dalok és mondókák tanulása. A foglalkozások a játékosságra és a vizualtásra építve teszik lehetővé, hogy a gyerekek megszeressék a nyelvtanulást, és örömmel használják az angol nyelvet a mindennapok során. Mindez lehetővé teszi, hogy az óvodáskor végére olyan gyakrolati angol nyelvtudással távozzanak, amelyre bátran lehet alapozni a jövőben.

Miért hiszünk az óvodáskori angol nyelvoktatásban?

 • Mert ebben a korban a gyermekek könnyen, játszva, észrevétlenül sajátítják el az angol nyelvet.
 • Mert nálunk a tanulás alapja a kommunikáció, a mindennapos élethelyzetek.
 • Mert nálunk nincs rossz válasz vagy rossz jegy vagy házi feladat, csak örömteli, játékos időtöltés.
 • Mert rengeteg pozitív megerősítéssel fejlesztjük a gyerekek önértékelését és így egyre bátrabban nyilvánulnak meg angol nyelven is.
 • Mert az angol nyelvvel való ismerkedés új nyelvi logika elsajátítását is jelenti. A gyermek gondolkodása összetettebb, kognitív képességei fejlettebbek lesznek, nyelvi kompetenciái gazdagodnak, ahogy új kultúrával is ismerkedik.

Hogyan valósul meg a korai angol nyelvi fejlesztés?

 • Fontosnak tartjuk az élményszerű nyelvtanulást, ezért minden héten új témával foglalkozunk. A témák kiválasztásánál pedig figyelembe vesszük a gyermekek érdeklődési körét, életkori sajátosságaikat.
 • Az egyes témákat változatos programokkal, játékokkal, feladatokkal járjuk körbe.
 • A gyermekek csoportosan és egyénileg is gyakorolják az angolt, így a biztosítva elegendő időt és alkalmat mindenki számára a nyelvi megnyilvánulásokra.
 • Szinte minden nap énekelünk és táncolunk és egy nap sem telhet el mese nélkül. Kezdetben egyszerűbb, könnyebben érthető képes könyvekből, majd egyre bonyolultabb szövegű, folytatásos meséket választunk.
 • Mint mindenben, a nyelvoktatásban is a fokozatosság elvét érvényesítjük: kezdetben alapszavakat sajátítanak el a gyermekek, majd a megismert szavak körét az idők során szisztematikusan egyre tovább bővítjük.
 • Törekszünk arra, hogy a gyermekek a megismert nyelvi elemeket egyre nagyobb mértékben spontán módon és rugalmasan tudják alkalmazni.
 • Nem csak a magyar, de az angolszász hagyományoknak megfelelő alkalmakat is ünnepeljük, így például a Hálaadást vagy a Halloween-t.