Pedagógiai Elveink

Óvodai nevelésünk abból a tényből indul ki, hogy az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.
A gyermekeknek genetikai adottságaik, sajátos érési folyamataik, valamint a spontán és tervszerű környezeti hatások következtében életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségleteik vannak.
Szeretnénk, hogy a ránk bízott gyermekek a családi és óvodai nevelés folyamán testileg, lelkileg és szociálisan egészségesen, saját érési folyamataiknak megfelelően fejlődjenek.
Hisszük, hogy amit a gyermekek itt és ekkor kapnak útravalóul, az lesz valamennyi nevelési fázis közül a legmeghatározóbb. A szeretetteljes, differenciált bánásmódon alapuló óvodai nevelés kulcsfontosságú a felnövekvő generációk erkölcsi, esztétikai értékrendjének, értelmi és érzelmi struktúrájának kialakításában.
A gyermekek ugyanolyan jogú tagjai a társadalomnak, mint minden egyes ember. Ezért fokozottan figyelünk szokásaikra, igényeikre és jogaiknak tiszteletben tartására.
Óvodánk minden dolgozója kiemelt figyelmet szentel az esélyegyenlőség és a hátrányt csökkentő pedagógiai attitűd mindennapi alkalmazására.

Az óvodai nevelés alapelvei, értékei

Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.
Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.
A gyermekek az óvodáskor végére váljanak alkalmassá az iskolai életre mind testi - lelki - értelmi, mind szociális vonatkozásban. Az óvodában irányadónak tarjuk az interkultúrális gyermekek nevelését támogató elveket. Minden pedagógiai intézkedésünk a gyermekek személyiségéhez alkalmazkodik.

Nevelésfilozófiánkból fakadó sajátos nevelési célkitűzéseink:

 • Az óvodások nyugodt, élménygazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
 • Az óvodások, iskolaérettséghez szükséges testi, szociális, értelmi érettség kialakítása és fejlesztése a mozgásban gazdag életmód segítésével, illetve az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
 • Érzelmi biztonságot nyújtó, befogadó, szeretetteljes légkörben, sokoldalú képességfejlesztés segítségével a gyermeki személyiség fejlődésének biztosítása, elősegítése, hogy a megfelelő testi kondíció kialakulása mellett a gyermekek ugyanolyan arányú lelki egyensúlyt is kapjanak
 • A természetismeret és szeretet átörökítése, a környezettel harmóniában élő, a környezetet védő és óvó, környezettudatos magatartás kialakítása. Energia-takarékossági elvek elsajátítása (víz, áram, fűtés.
 • Az óvoda közvetetten segít az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődésében.

Preferált nevelési alapelvek

Az óvoda funkcióiból / óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő/ következően általános alapelvek az óvodai nevelésben:

 • Szeretetteljes, befogadó, érzelmi biztonságot nyújtó, derűs óvodai légkör kialakítása.
 • A családi nevelésre építve, azt kiegészítve óvodai nevelésünk célja, hogy a gyermekek többsége óvodáskor végére elérjék az iskolai élethez szükséges megfelelő fejlettségi szintet.
 • Gyermekközpontúság.
 • A természet iránti fogékonyság, a környezettudatos gondolkodás és életvitel megalapozása.
 • Pedagógiai munkánk során arra törekszünk, hogy az óvodások elfogadó szeretetben, érzelmi biztonságban, szabad, nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben, tartalmas, felejthetetlen élményekkel gazdagodva élvezzék az óvodában töltött éveiket.
 • Az óvodapedagógus és a vele közvetlenül együtt dolgozó dajka modell szerepe a gyermeki magatartás alakulásában.
 • A fejlődő személyiség és a gyermeki jogok fokozott védelme.
 • A másság elfogadása.

Helyi pedagógiai programunk megvalósításához nélkülözhetetlen alapelvek:

 • A gyermeket, mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különös védelem illeti meg. Pedagógiai munkánk során arra törekszünk, hogy az óvodások elfogadó szeretetben, érzelmi biztonságban, szabad, nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben, tartalmas, felejthetetlen élményekkel gazdagodva élvezzék az óvodában töltött éveiket.
 • A gyermek alapvető szükséglete a szabad játék és a mozgásgazdag életmód, aminek óvodánk napirendjében kiemelt jelentősége van.
 • Kiemelten foglalkozunk a természeti környezet megismertetésével, megszerettetésével, megóvásával, melyet elsősorban a közvetlen környezetünkben, tapasztalati lehetőségek biztosításával teszünk érzelmileg gazdaggá.
 • A természet iránti fogékonyság, a környezettudatos gondolkodás és életvitel megalapozása.
 • A mindennapi szabad mozgáson túl beiktatunk szervezett mozgásokat is, hogy életkoruknak megfelelően fejlődjön keringési, mozgató- és légzési rendszerük,valamint a csont-, ideg-, és az izomrendszerük teherbíró képessége.

Óvodánk garanciát vállal a minőségirányítási programjában arra vonatkozóan, hogy a pedagógiai programban rögzített értékek mentén folyamatosan magas színvonalú munkát végez, és ennek megvalósulását mérések segítségével ellenőrzi.