Angol Nyelvi Programunk

Óvodánkban a „mindennapi tevékenységekbe ágyazott” nyelvi nevelés elve érvényesül. Ennek lényege, hogy a gyerekek életszerű helyzetekben, az óvodai életbe integrált módon ismerkednek meg az idegen nyelvvel, hasonlóan ahhoz, ahogy azt az anyanyelvükkel tették, illetve teszik.

Kihasználva az életkori sajátosságból adódó beszédfejlődés legintenzívebb szakaszát, amit „fogékony életszakasznak is hívunk”- amikor az egyén bizonyos ismereteket, készségeket, jártasságokat hatékonyabban sajátít el, mint más életszakaszokban- a kisgyermekkorban megkezdett idegen nyelv tanulása nagymértékben a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül.

Mivel ebben az életkorban az anyanyelv elsajátítása még nem zárult le véglegesen, a gyermek mindazt a könnyedséget és magától értetődöttséget, amivel anyanyelvi kompetenciái fejlesztésén munkálkodik, átviszi az idegen nyelvre is. Később aztán, amikor az anyanyelvi oktatás keretében egyre tudatosabban foglalkozik a nyelvvel, ezt a tudatosságot felhasználja az idegen nyelv elsajátítására, ami visszahat az anyanyelv elsajátításának folyamatára. Így a két nyelv, az anyanyelv és az idegen nyelv elsajátítása állandó kölcsönhatásban, egymást gazdagítva történik.

Nevelési programunkban intenzív hangsúlyt kap az angol nyelv megismertetése, megszerettetése, társalgás centrikus alapszókincs és az általános beszédpanelek elsajátítása, dalok és mondókák tanulása. Óvodánkban az egész napos társalgási nyelv az angol. A foglalkozások a játékosságra és a vizualtásra építve teszik lehetővé, hogy a gyerekek megszeressék a nyelvtanulást, és örömmel használják az angol nyelvet a mindennapok során. Mindez lehetővé teszi, hogy az óvodáskor végére a kezdeti passzív angol nyelvtudás aktívvá váljon.

Angol nyelvoktatás célja

 • Idegennyelv-elsajátítás
 • Idegen nyelvi kommunikatív kompetencia, a használható nyelvtudás megalapozása és fejlesztése
 • A gyermekek inter- és multikulturális nevelése
 • A gyermekek önálló nyelvtanulóvá nevelése
 • A „mennyiségi” célok (tételes nyelvtudás) mellett, illetve részben helyett, kiemelkedően fontosak a „minőségi” célok (a nyelv eszközével történő nevelés) elérése.

Eszközei

 1. Tevékenység - központú nyelvoktatás követése.
 2. Élményszerű nyelvtanulás biztosítása.
 3. Gyakoriság révén biztosítjuk, hogy a kisgyermek mindennapi tevékenységévé váljon az idegen nyelvvel való foglalkozás
 4. A korai nyelvoktatás révén pozitív hatást gyakorlunk a gyerekek nyelvi kompetenciáira
 5. A pedagógus egyenként is oda tud figyelni a gyermekekre, így a gyermekeknek elegendő alkalma és ideje van a nyelvi megnyilvánulásokra
 6. Változatos tevékenység- és munkaformák megvalósítása
 7. Közös tevékenységek keretében elkészült produktumokat (rajzok, poszterek, gyűjtőmunka eredményei) felhasználjuk a csoportszoba díszítésére, hogy a gyerekek lássák és érezzék munkájuk hasznát és értékét.
 8. Játszósarkok kialakítása, ahol kedvenc képes könyveikkel elmélyülten „saját történeteket” alkothatnak, zenét hallgathatnak stb.
 9. Közös csoportos mese, zene stb. élményszerző kuckók kialakítása „listening pillow” segítségével.
 10. Egy külön polc a manuális tevékenységekhez szükséges kellékek (papír, olló, ragasztó stb.) tárolására, ahol célnyelven felcímkézett és képekkel illusztrált dobozok segítik a gyerekeket a szükséges eszközök megtalálásában.
 11. Idegen nyelvi CD-k használata.
 12. Olyan szövegekkel és munkaformákkal dolgoznunk, melyek felkeltik a gyerekek érdeklődését, kíváncsiságát, elgondolkodtatják, vagy éppen megnevettetik őket, lehetőséget nyújtanak nekik arra, hogy szabadon szárnyalhasson a fantáziájuk.
 13. Más-más készségek fejlesztésére helyezve a hangsúlyt kibontakoztatjuk a kreativitásukat.
 14. Mesélés és mondókázás: beszédértés és beszédkészség fejlesztése autentikus anyagok segítségével.
 15. Kreatív kommunikáció: beszédkészség fejlesztése tevékenységeken keresztül.
 16. Projektek idegen nyelven: integrált készségfejlesztés projektmunka keretében – óvodás korra jellemző játékba ágyazott tanulás segítségével alapszintű tantárgyközi tartalmak felhasználásával: játék, munkajellegű tevékenységek, külső
 17. világ tevékeny megismerése, matematikai látás-, és gondolkodásmód alapozása, mozgás -testnevelés, ének-zene, mese-vers, dramatikus játék, rajz-mintázás, kézimunka)
 18. Módszereinket a kisgyermekkorra jellemző kíváncsiság, tudásszomj, kommunikációs igény, utánzási készség és képesség, az óvodai beszéd-centrikus, cselekedtető, szemléltető, érzékelő idegen nyelvi nevelés kipróbálására alapozzuk
 19. A szavak és struktúrák körét az idők során szisztematikusan egyre tovább bővítjük, valamint különböző játék eszközöket adunk a kezükbe, hogy ezt mindinkább önállóan maguk is megtehessék.
 20. Az idegen nyelv eszközével „újra teremtjük” az anyanyelvi világot, amennyiben a korábban már az anyanyelven megszerzett ismereteket egyszerűen átültetjük az idegen nyelv közegébe.
 21. Törekszünk arra, hogy a gyermekek a megismert nyelvi elemeket egyre nagyobb mértékben spontán módon és rugalmasan tudják alkalmazni.